Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye; Könyvtár

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2010. szeptember 14., kedd - 13:22 
Ráday Könyvtárszoba

Elérhetőség

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 28.
Tel.: 1/2176-321, Fax.: 1/2176-321
E-mail: raday.konyvtar@hotmail.com
Internet: www.rgy.hu
Katalógus: -
Könyvtárvezető: Dr. Berecz Ágnes

Nyitva tartás

Hétfő–Kedd, 9-17. 
Szerda: 13–17.
Csütörtök–Péntek: 9–17.
Szombat: 9–13 (a tanév folyamán)

Általános bemutatás

A Ráday Könyvtár a Ráday Gyűjtemény részintézménye. Ez a struktúra 1955-ben jött létre, és néhány módosulással mindmáig érvényben van: a Ráday Gyűjtemény a Dunamelléki Református Egyházkerület önálló kulturális intézménye, amely könyvtárból, levéltárból és két helyszínen működő múzeumból áll (a kecskeméti egyházművészeti Ráday Múzeum, illetve a budapesti Bibliatörténeti Kiállítóhely). A részintézmények szakmai önállóságot élveznek.

A Ráday Könyvtár 1913 óta folyamatosan nyilvános kölcsönzőkönyvtárként működik; az új könyvtári törvény értelmében státusza nyilvános magánkönyvtár.

A könyvtár tudományos tevékenysége prioritást élvezett a közelmúltban és a jelenben is (könyvkiadás, előadások, szakadatbázisok építése). Mivel jelentős műemlék-állományt is őrzünk, az egyedi restauráltatás és állománygondozás szintén kiemelt feladat.

A könyvtár évi gyarapodása régebben átlagosan 2500, az utóbbi években átlagosan 1000 kötetre tehető. A modern külföldi teológiai szakirodalom beszerzésében évtizedeken át a svájci HEKS nyújtott támogatást, ez a forrás azonban hazánk EU-csatlakozásával 2004-ben megszűnt. A teljes állomány nagysága 2009 végén 148.386 kötet.

Könyvtárunk hagyományosan mindig is magánadományokból gyarapodott a legnagyobb mértékben. Az utóbbi húsz év jelentős adományozói a következők voltak: Hőgye Mihály (angol nyelvű teológiai és filozófiai, vallásfilozófiai tételek); Biczó Tamás (művészeti, művészettörténeti tárgyú kötetek); Rassy Tibor (agrártörténeti, történeti és néprajzi tárgyú kötetek); Morvay Péter (néprajzi szakirodalom); Czakó Jenő (teológiai szakkönyvek, nagy részük francia nyelvű); Vermes László (kb. 4500 tételből álló magyar és idegen nyelvű bölcsészeti magánkönyvtár, ehhez özvegye 2007-ben újabb, mintegy 2500 tételt adományozott).

A könyvtári feldolgozó munkában 1995-től kezdődött meg a számítógépes adatbevitel a hazai fejlesztésű ORBIS programmal. Jelenleg a könyvtári adatbázis 77.000 mű bibliográfiai adatait tartalmazza (az 1995. évtől számított gyarapodást teljes egészében, és visszamenőleg is jelentős arányban). A kezdetektől sok fejlesztés történt (internet-csatlakozás, saját honlap indítása, digitalizálási programok, az adatbázis offline internetes szolgáltatása), de jelenleg már nagy hiányát érezzük egy integrált, professzionális könyvtári szoftvernek.

Történet

Ráday MűemlékkönyvtárA Ráday Könyvtár alapgyűjteménye a Ráday-család egykori főúri magánkönyvtára. Már a 17. században is tekintélyesebb könyvgyűjtemény lehetett a család birtokában. A céltudatosabb gyűjtés Ráday I. Pál (1677–1733) nevéhez fűződik, aki elsősorban a teológia (protestáns ortodoxia és puritanizmus, pietizmus) és magyar nyelvű irodalom beszerzésére fordított gondot. A történeti és a jogi szakirodalom is jelentős mértékben jellemzi az általa gyűjtött művek csoportját.

A családi tradíciókat folytatva a könyvtár fennmaradt állományának túlnyomó többségét Ráday Pál fia, Gedeon (1713–1792) gyűjtötte össze a 18. század folyamán, részben külföldi aukciókon, részben hazai forrásokból. A család péceli kastélyában – amelyet Ráday Gedeon jelentősen átépíttetett – reprezentatív könyvtárterem készült a gyűjtemény számára. Ráday Gedeon sok értékes könyvritkaságot beszerzett: a legrégibb mű Bessarion: Adversus calumniatorem Platonis c. ősnyomtatványa 1469-ből (összesen 46 ősnyomtatványt tartunk nyilván). Az ún. Rákóczi-Biblia I. Rákóczi György fejedelem bejegyzéseit tartalmazza; ám ezen kívül is számos ritka Biblia-kiadás található a gyűjteményben. Az unikumok közé tartozik Ráday Pál: Lelki hódulás c. művének első kiadása 1710-ből, amely a szerző saját példánya volt.

A könyvtár fennmaMadárradt teljes anyaga kerekítve 6500 mű, kb. 12000-15000 kötetben. A korra jellemzően valamennyi tudományágat felöleli a természettudományoktól az akkori szépirodalmi újdonságokig. Egyedi sajátossága, hogy a francia felvilágosodás és a protestáns teológia irodalma, valamint a 18. század második felének prohibitus (tiltott) röpirat-irodalma kiemelkedő arányban található meg benne. Ráday Gedeon kimagasló tudományos és irodalmi felkészültségével a tudományterületek legfontosabb köteteinek beszerzésére törekedett.

Halála után a család több ízben megkísérelte értékesíteni a könyvtárat, de a teljes gyűjteményre évtizedekig nem akadt vevő. 1855-ben alakult meg a Dunamelléki Református Egyházkerület budapesti Teológiai Akadémiája. Török Pál püspök javaslatára az egyházkerület úgy döntött, hogy megvásárolja a gyűjteményt az új oktatási intézmény jövendő könyvtárának alapjául. Országos közadakozás segítségével, 1861-ben köthették meg a szerződést (a Ráday-család a megállapított érték ötven százalékának elengedésével támogatta az ügyet).

Robinson 1720Újabb ötven év telt el, míg az időközben más adományokkal és hagyatékokkal rohamosan növekvő könyvtár megfelelő elhelyezést kapott: 1912 nyarán költöztették a teljes állományt jelenlegi helyére, a Ráday utca 28-as számú épülettömb földszinti részébe. 1913 februárjától a nagyközönség is használhatja; azaz kezdettől fogva nyilvános egyházi könyvtárként működik.

Szolgáltatások

  • kölcsönzés
  • fénymásolás
  • kézikönyvtár, olvasóterem használata
  • kutatószolgálat, referensz kérdések megválaszolása
  • lokális szakadatbázisok használata (Kéziratok, Textuárium, Kötéskatalógus, Műemlékkönyvtár analitikus katalógusa)