Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetsége

szerző: Baranya Péter | utolsó frissítés: 2011. május 19., csütörtök - 18:31 
Károli Gáspár Református Egyetem címere

Elérhetőség

KRE BTK Bod Péter Könyvtár

Cím:1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel.: 483-2863
Fax: 483-2864
http://www.kre.hu/btk/

KRE ÁJK Könyvtára
Cím:
1042 Budapest Viola u. 2-4.
Tel.: 370-8601/128
Fax: 370-8601/109
http://www.kre.hu/ajk/

KRE Tanítóképzőfőiskolai Kar Könyvtára

Cím: 2750 Nagykőrös, Hosők tere 5.
Tel: 53/350-885
Fax: 53/351-393
http://www.karolitfk.hu/

KRE-KMTI Könyvtára
Cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 7. II. em.
Tel.: 1/2162-054/114
Fax: 1/2162-054/101
http://www.kre.hu/kmti

Nyitva tartás

KRE BTK Bod Péter Könyvtár

Hétfő: 9-17
Kedd:9-17
Szerda:9-12
Csütörtök:9-17
Péntek: zárva

KRE ÁJK Könyvtára

Hétfo: 9.30 – 17.00
Kedd: 9.30 – 14.30
Szerda: 9.30 – 14.30
Csütörtök: 9.30 – 17.00
Péntek: 9.30-17.00

KRE-KMTI Könyvtára

Hétfő-péntek: 10-16

Általános bemutatás

Egyetemünk könyvtára szövetségként alakult meg 1999 nyarán, tagjai a kari könyvtárak és a Közép- és Kelet-Európai Missziós Tanulmányi Intézet. A Hittudományi Kar és a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar könyvtára régebbi alapítású, ezeket követte a Bölcsészettudományi és az Állam-és Jogtudományi Kar könyvtárának létrehozása. A Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetségét az Állam-és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar Bod Péter Könyvtára, a Hittudományi Kar Török Pál Könyvtára, a Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtára, KRE–SZTE Kecskeméti Közös Jogászképzés és a Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet tagkönyvtárai alapították.Szövetségünk tagjai közös adatbázis létrehozásával virtuális egyetemi könyvtárat építenek, mivel azt szeretnénk, hogy használóink számára a közel 100 ezer kötetet egységes felületen váljon hozzáférhetővé. A tagkönyvtárak egyeztetik gyűjtőkörük, szervezeti és működési szabályzatukat. Az egyetemi könyvtári szövetség legfőbb feladatának azt tekinti, hogy a nagy múltú református kollégiumok, Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed és Kolozsvár könyvtári hagyományait folytassa: úgy alakítsa ki és fejlessze gyűjtőkörét, hogy azzal a lelkészképzés mellett más tudományágak fejlesztését és kutatását is támogassa.A Könyvtári Szövetség tagkönyvtárai A Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetsége /KRE KSZ/, megalakulásától kezdve Corvina könyvtár-automatizási rendszer segítségével tárja fel állományát. Valamennyi könyvtár egyetlen adatbázist épít, ami azt jelenti, hogy közös elektronikus katalógusunk van.

Történet

KRE BTK BOD PÉTER KÖNYVTÁR

KRE BTK Bod Péter Könyvtár olvasótermeA Bölcsészettudományi Kart 1993-ban alapították, a Kari Könyvtár szervezése egy évvel később, l994 szeptemberében kezdődött el. Könyvtárunk fő célja a kar hallgatóinak és oktatóinak színvonalas szakirodalommal való ellátása és kutatómunkájuk segítése. Az állománygyarapítás az egyes szakok igényeihez igazodva indult el, tehát könyvtárunk gyűjtőkörét az alábbi tudományterületek jelölik ki: alkalmazott nyelvészet; angol filológia; didaktika; egyháztörténet; filológia; filozófia irodalomtudomány; japanisztika; kultúrtörténet; magyar irodalomtörténet; magyar irodalomtudomány; magyar nyelvtudomány, művelődéstörténet; német irodalom; német filológia; nemzetiségi kérdés; néprajz; neveléselmélet; néderlandisztika; nyelvtanítás; nyelvtankönyvek; összehasonlító irodalomtudomány; pszichológia; régészet; társadalomtudományok; történelem; történettudomány. A könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok között szerepel könyv, időszaki kiadvány, hangkazetta, videokazetta, CD- és DVD-lemez. Bölcsészkari könyvtárként arra törekszünk, hogy az általunk gyűjtött dokumentumok közvetlenül kapcsolódjanak az oktatáshoz, támogassák a kutatást, ezért a kurrens irodalom beszerzésén kívül gondolunk a retrospektív fejlesztésre is. Az elmúlt évek során jelentős különgyűjteményekkel gyarapodott könyvtárunk. Állományunkban megtalálható a Kéry László-gyűjtemény, amelynek gerincét az angol irodalom és filológia (amelynek különösen értékes része az Shakespeare-szakirodalom), valamint magyar irodalom és irodalomtudomány alkotja. Kovalovszky Miklós könyvtárából egyedülálló, Ady Endrére vonatkozó irodalmi és nyelvészeti munkák kerültek tulajdonunkba. Béládi Miklós könyvtárában a 60-as, 70-es, 80-as évek irodalomtörténeti és hazai szépirodalmi kötetei, valamint az ismert politikai körülmények miatt Magyarországon ritka, határon túli szépirodalom nagyrészt dedikált példányai találhatóak. Lőrincze Lajos könyvtárának nyelvészeti folyóiratai, szótárai elsősorban magyar szakos hallgatóink munkáját segítik.

A könyvtár állománya jelenleg: 55 000 könyvtári egység

Az időszaki kiadványok száma: közel 90 féle magyar és külföldi folyóirat

Az átlagos évi gyarapodás: 3-5000 könyvtári egység.

Könyvtárunk szolgáltatásairól, technikai felszereltségéről elmondható, hogy a gyűjtemény nyilvános: használói a kar hallgatói, oktatói és kutatói, az egyetem karainak könyvtár- használói, valamint igény szerint más egyetemek hallgatói, oktatói. Jelenleg 40 fő használhatja egyidőben olvasótermünket. Kézikönyvtári állományunkon kívül az állomány kölcsönözhető, kérésre könyvtárközi kölcsönzést biztosítunk. Könyvállományunk 80 %-a található szabadpolcon, és időszaki kiadványaink teljes körének kurrens évfolyamai is ott találhatóak. Az olvasóteremben öt számítógép áll a használók rendelkezésére, egy számítógépet a kölcsönzés részére tartunk fenn. A karon oktatott szakok közül a magyar; angol; német; néderlandisztika; japán; történelem; pszichológia szakokon működik tanszéki letéti könyvtár. A letétekben az elhelyezés szabadpolcos és a kézikönyvtári anyag kivételével kölcsönözhető. Az olvasóteremben és a tanszéki letétekben egyaránt megkereshetőek könyvtárunk katalógusának rekordjai, valamint az internet segítségével lehetőség van irodalomkutatásra a hazai és a külföldi könyvtárak katalógusaiból.

A Bod Péter Könyvtár – másféléves átalakítást követően – 2009 februárjában új arculatot kapott: alapterülete kétszeresére növekedett, és gazdagabbá vált a szabad polcon hozzáférhető dokumentumok száma.

KRE ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR

Már a XVII-XVIII. századi református oktatásban nagy hangsúlyt fektettek a jogi képzésre: oktatás folyt Sárospatak, Máramarossziget, Debrecen és Kecskemét jogakadémiáin, ennek eredményeként e képzés a XIX. században a protestáns polgárosodás eszményének egyik megtestesülésévé vált. 1999-től Egyetemünk Jogi kara ezt a szellemi hagyományt folytatja. A Karon jelenleg öt intézet húsz tanszékén folyik az oktatás, amelynek fő célja az európai normarendszert jól ismerő, idegen nyelvi jártassággal rendelkező szakemberek képzése. Az oktatási munka megkezdésével csaknem egy időben indult a képzési és kutatási szempontoknak megfelelő könyvtár kialakítása. Az induló könyvtári állomány jórészt ajándékokból, hagyatékokból, az OSZK Fölöspéldány Központja által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból állt össze. Komoly segítséget kaptunk többek közt az Országos Idegennyelvű Könyvtártól, az ÁIF Veszprémi Intézet Könyvtárától, a KHB Szakkönyvtárától, az Országgyűlési Könyvtártól, a Képviselői Tájékoztatás Könyvtárától. Könyvtárunk állományát gazdagította Toldi Ferenc és Takács Imre professzor illetve Viski László akadémikus hagyatéka, a kanadai Magyar Ház ajándéka, valamint a jogászképzés kiemelkedő alakjainak könyvadományai. Külön említésre méltó a bibliofil jogász, Balogh Zoltán becses adománya, amelyben több értékes régi könyv - köztük a neves antwerpeni nyomdász, Planten 1575-ben kiadott Justinianus institucióit tartalmazó munkája - is található. A friss, új megjelenésű jogi szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, periodikumok (heti és havilapok, közlönyök, jogtárak) saját beszerzésből kerültek a könyvtár állományába, amelynek nagysága meghaladja a 14 000 könyvtári egységet. A hatvan fős olvasótermekben szabadpolcon 3000 kötetnyi, tematikus elrendezésű szakanyag, illetve kézikönyvtár, valamint magyar és idegen nyelvű szakfolyóiratok találhatóak. A tájékozódást szerző-cím szerinti katalógus segíti, amelyet 2003 júliusától kiegészít és fokozatosan felvált az online-katalógus, amit az Egyetemi Könyvtári Szövetség tagkönyvtáraival összehangoltan építünk. Új alapítású, kis könyvtár lévén fokozottan építünk az Internet kínálta lehetőségekre. A könyvtár fejlesztésénél igen nagy hangsúlyt kap a számítógépesítés: az olvasótermekben 7 számítógép áll felhasználóink rendelkezésére, amelyeken elérhetőek az EISZ és az EBSCO adatbázisai, és kiemelt hozzáférésű a DVD Jogtár. A számítógépekről nyomtatási lehetőséget is biztosítunk. Könyvtárunk tervei közül kiemelt fontosságúnak tartjuk a digitalizálást, amelynek segítségével dolgozzuk fel védett dokumentum állományunkat. Ezzel segítjük a speciális oktatási anyaghoz való hozzáférést is, valamint a rövidesen beinduló doktori iskola és más kutató műhelyek munkáját. Mindehhez szükség lesz az infrastruktúra és a személyi állomány fejlesztésére, amelyet a fenntartói támogatás mellett pályázatok segítségével kívánunk megoldani.

KRE HITTUDOMÁNYI KAR

A Hittudományi Kar “Török Pál” Szemináriumi Könyvtárát 1970-ben alapította Pákozdy László Márton professzor. Az egyetem Teológiai Karrá minősítése után (1994) kezdődött meg a könyvtár kari könyvtárrá fejlesztése. Könyvtárunk állománygyarapításának hangsúlya a kézikönyvtár fejlesztésén túl főképp az idegen nyelvű szakirodalom pótlásán van. Nagy értékű könyvsorozatok kiegészítő beszerzésén is több éve dolgozunk. Jelenleg a könyvtár állománya 25000 könyvtári egység. Beszerzési politikánkban az egzegezis és a biblika szakterületeket kívánjuk fejleszteni. Folyóirat állományunkban harmincféle kurrens folyóirat és a visszamenőleges számok bekötött évfolyamai találhatók. A bentlakó hallgatók időbeosztásához illeszkedik a könyvtár nyitva tartása, lehetőséget biztosítva az olvasóterem és az állomány rugalmas hozzáféréséhez. A könyvtár tervei között szerepel az informatikai háttér fejlesztése.

KRE TANÍTÓKÉPZŐFÖISKOLAI KAR KÖNYVTÁRA

A Nagykőrösi Református Tanítóképző Könyvtára – 33 év kényszerű szünet után – 1990 októberével indult újra. Eleinte rendkívül nehéz volt a megfelelő szintű könyvtári háttér biztosítása a hallgatók számára. A más könyvtárakból és testvér intézményekből érkező adományok, valamint az elmúlt 13 év tervszerű állományalakítási munkája következtében azonban egy olyan könyvtári állomány állt össze, amely már megfelel az intézményben folyó oktatási és tudományos munka kiszolgálására. A kezdeti nehézségektől 2002 decemberére a könyvtár már több mint 27200 kötetet számlál. 100 négyzetméteren 2 olvasóteremmel, ahol 20 embernek biztosított a nyugodt munkakörülmény. Pályázati forrásból sikerült egy, több mint 250 darabos komolyzenei CD gyűjteményt kialakítani, amivel a kántorképzést segítjük. E mellett folyamatosan bővül kottatárunk is. A CD gyűjtemény helyben használható. Diagyűjteményünkben a hittanoktatáshoz szükséges szemléltető anyagok 1500-, valamint a művészettörténet 1300 darabos diapozitív sorozata említhető. A hittanoktatást segíti a holland adományból származó flanelkép-gyűjtemény, amely az alsó tagozatos hittan anyaghoz nyújt segítséget. 45-féle folyóiratból áll a periodika gyűjteményünk, amely részben teológiai, részben pedig pedagógiai, szakmódszertani lapokból tevődik össze. A teljesség igénye nélkül említhető: Református Egyház, Teológiai Szemle, Új Pedagógiai Szemle, Tanító, Módszertani Lapok. Videó-tárunkban a tanítói- és hittanoktatói szakokon szükséges módszertani filmek mellett művészeti és ismeretterjesztő filmek találhatók, több mint 140 kazetta. Valamint ennek a gyűjteménynek a részeként, a stúdióban elhelyezve találhatók az iskola történetét dokumentáló saját felvételek, mintegy 150 kazettán. Ezeken bemutató tanítások, iskolai rendezvények, konferenciák, csendesnapok, valamint a Főiskola Karácsony Sándor Színpadának fellépéseiről készült anyagok találhatók. A könyvtár a Főiskola épületében működik. A könyvtár több ezer magyar és jelentősebb számban idegen nyelvű könyv és számos folyóirat található elsősorban a misszió és missziológia témakörében.

KRE-KMTI KÖNYVTÁRA KRE PMTI Könyvtára

A könyvtár története

 A könyvtár állományát 1995-től, a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Alapítvány (PMTI) létrejöttével kezdték gyarapítani. A PMTI-től, a könyvtár korábbi fenntartójától,2006-ban a Károli Gáspár Református Egyetem által létrehozott Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézetet (KMTI) vette a könyvtár működtetését. A gyűjtemény alapjai és az informatikai eszközök Hollandiából, Németországból és az Egyesült Államokból érkeztek, de önkéntes munkával és pénzadománnyal is segítették a könyvtár megalakulását. A könyvadományok között szerepel Dick Van Halsema gyűjteménye, amely amerikai református missziológiai anyagot tartalmaz, illetve az Amszterdami Szabadegyetem nyugalmazott missziológusainak – Johannes Verkuyl, Jerald D. Gort és Anton Wessels – gyűjteménye, valamint a Hendrik Kraemer Misszionáriusképző Intézet néhai igazgatójának, Evert Jansen Schoonhovennek a gyűjteménye. A könyvtár 2001 óta nyilvános könyvtár. Elsődleges feladata az egyetem oktatóinak és hallgatóinak, valamint más magyarországi és külföldi, protestáns és más felekezetek missziói, egyházi intézményeinek kiszolgálása. 

Gyűjtőkör

Kapcsolódva az Intézet kutatási-oktatási tevékenységéhez, fő gyűjtőkör a misszió és a missziológia, valamint a vallástudomány, teológia, illetve a hozzájuk kapcsolódó tudományterületek. Részletesebben: a misszió bibliai alapjai, missziótörténet, egyháztörténet, missziói ekkleziológia, gyülekezetépítés, misszionáriusok életrajza, tevékenysége, misszionáriusképzés, világmisszió jelenlegi helyzete, az egyház helyzete világszerte, romológia, felekezettudomány/ökumenika, interkulturális teológia, interkulturális párbeszéd

Állomány

Jelenleg elérhető több mint 8500 könyvtári egység, számos szakfolyóirat, hetilap, missziói hírlevél. Utóbbiak lehetővé teszik a különböző, misszióval foglalkozó intézmények, szervezetek tevékenységének megismerését. Ezeken kívül egyedülálló hanganyagok, videokazetták segítik az evangelizáló, gyülekezetépítő munkát. Könyvtárunkban elérhető az ATLASerials (American Theological Library Association) full textes folyóirat-adatbázisa. Az ATLA adatbázis elődjének tekinthető kézikönyv jellegű kiadványok Magyarországon csak a KMTI könyvtárában találhatók meg: Religion Index I.: Periodicals 1945-1994; Religion Index II.: Multi author works 1960-1993; Index to book review in religion 1945-1995

Kapcsolat az egyetem más kari könyvtáraival, szakmai szervezetekkel

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Bod Péter Könyvtárával, illetve az Egyetem többi kari könyvtárával együttműködve (Könyvtári Szövetség) közös online katalógust építünk Corvina könyvtár-automatizálási rendszerrel. A könyvtár tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (www.eke.hu)

Adatbázis, keresés a könyvtár állományában

Az Intézet – és benne a könyvtár – honlapja fejlesztés alatt áll, az egyetem főoldaláról (http://www.kre.hu) az Intézetek menüpont alatt érhető el KMTI (angolul: CIMS) néven, vagy közvetlenül: http://www.kre.hu/kmti. A könyvtári adatbázisunk jelenleg az alábbi módokon érhető el: helyben: a könyvtárban a helyi számítógépek katalógusain keresztül. Interneten: az Egyetem nyitólapján (http://www.kre.hu) a Központi Intézmények alatt a Könyvtári Szövetség oldalt választva találhatunk egy linket a közös Corvina Katalógushoz. Mindkét helyen az összes kar könyvtárának anyagában kereshetünk. A keresett könyvet kiválasztva, lelőhelyét a „hosszú”, vagy a „státusz” nézetben találjuk meg, illetve eleve szűkíthetjük a találati halmazt a keresett kar nevét a „lelőhely” mezőbe beírva (a KMTI Könyvtára esetén a lelőhely mezőbe a PMTI szót kell beírni)

Szolgáltatások

beiratkozás, helyben olvasás, kölcsönzés, internethasználat, szkennelés, fénymásolás.

KRE-SZTE KÖNYVTÁRA

A KRE-SZTE Könyvtára a 2002-ben kezdte meg működését. Elsődleges feladata, hogy a hallgatók, az oktatók és a jogtudományok iránt érdeklődők számára biztosítsa az információk hozzáférését, illetve a jogi képzésnek megfelelő szakirodalom minél teljesebb gyűjtését, feldolgozását. Az állomány nagy része saját beszerzés, kis hányada ajándék. Kapunk dokumentumokat az Országgyűlési Hivatalból, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárától, a Katona József Megyei Könyvtártól, a Megyei Bíróság Könyvtárától és a Városi, Megyei Ügyészségtől. Jelenleg mintegy 2800 könyv és bekötött folyóirat, 25 féle kurrens folyóirat áll rendelkezésre, a Jogtár pedig DVD-lemezen férhető hozzá. Az állományt olyan kiadványok is gazdagítják, mint a Corpus Juris Hungarici Magyar Törvénytár, a Magyarországi Rendeletek Tára, a Magyar Közigazgatási Törvények és a Törvények gyűjteménye. Szolgáltatások közé tartozik a számítógépen lévő könyvtárak katalógusokra támaszkodó szóbeli tájékoztatás. Az olvasóteremben 5 számítógép áll a felhasználók rendelkezésére, ingyenes Internet hozzáféréssel, Corvina katalógussal. A könyveket és a folyóiratokat szabadpolcon helyeztük el, az olvasóteremben egyidejűleg 25 hallgató dolgozhat, és térítés ellenében lehetőség van nyomtatásra és fénymásolásra is.