Veszprémi Érseki Könyvtár

szerző: admin | utolsó frissítés: 2010. augusztus 30., hétfő - 20:52 
A könyvtárnak is helyet adó veszprémi Érseki Palota épülete

Elérhetőség

8200 Veszprém, Vár u. 16.
Posta cím: 8201 Veszprém, Pf. 109.
Tel.: 88/426-088, Fax.: 88/426-287
E-mail: konyvtar@ersekseg.veszprem.hu
Internet: http://www.vek.veszprem.hu
Katalógus: http://corvina.vhf.hu:8080/WebPac.vekdb/CorvinaWeb
Könyvtárvezető: Dr. Kredics László

Nyitva tartás

kedd, szerda, csütörtök: 8-16 óráig

Általános bemutatás

A Veszprémi Érseki Könyvtár a Veszprémi Főegyházmegye könyvtára. Állománya az egyházmegye püspökeinek könyveiből, a Káptalani Könyvtárból és az 1952-ben megszüntetett Papnevelő Intézet könyvtárából áll. Jelenleg kb. 65 ezer kötetet tartalmaz. Állományunkat jelenleg is folyamatosan gyarapítja.

A gyűjtemény – melynek nagy része muzeális dokumentum – elsősorban a katolikus teológia, az egyháztörténet, Veszprém megye és a város helytörténete kutatói számára nyújthat segítséget.

A könyvtár őrzi a veszprémi székesegyház történelmi kottatárát, melyben több mint 2000 részben kéziratos kottaritkaság található.

A könyvtár nyilvános könyvtárként, nyitvatartási időben áll a kutatók, olvasók szolgálatában.

Történet

A Veszprémi Érseki Könyvtár 65.000 kötetes állománya magába foglalja a Püspöki Könyvtár, a Káptalani Könyvtár és a Papnevelő Intézet Könyvtára együttesen kezelt anyagát. Új nevét a Veszprémi Egyházmegye érsekségi rangra emelése –1993 – után nyerte el.

A veszprémi püspöki könyvtár alapítása Padányi Biró Márton veszprémi püspök nevéhez fűződik. Biró Márton 1745-től 1762-ig volt a nagy kiterjedésű veszprémi egyházmegyének főpásztora. Egyházmegyéjét Sümegről az általa építtetett püspöki rezidenciából kormányozta. – A korábbi – török idők alatti – püspökök könyvtárra nem gondolhattak. De általában Biró Márton idejében is hiányoztak a könyvtárak. Mária Terézia utasítja a főpapokat, hogy könyvtáruk legyen. Biró utasítás nélkül is az elsők között jár. Tollforgató és olvasó egyéniség. Püspöki kinevezéséig 9 munkája hagyja el a nyomdát, s ezt a számot püspöksége alatt még 20-szal gyarapította. Elhatározta, hogy sümegi palotájában könyvtárat hoz létre. Ebben a körültekintő munkában nagy segítségére volt bécsi megbízottja, Tessedik István nevű egyházi személy. Nagyon rövid idő alatt összeállt a 607 kötetből álló gyűjtemény és az 1751-es esztendő második fele a leltározás időszaka lett. A könyvek mindegyikében kézírással szerepel a posszesszori bejegyzés latinul: Ex libris Martini Biró de Padány episcopi Veszprimiensis, anno 1751. – Padányi Biró Márton veszprémi püspök könyveiből, 1751. – A könyvtárról leltárkönyv is készült, mely a műveket szakcsoportosításban közli.

A leltárban szereplő művek elhelyezése a püspöki rezidencia házi kápolnája melletti helyiségben történt. Biró a királynőnek 1756-ban többek között azt is írja, hogy asztalán takarékoskodott, csakhogy a püspöki könyvtár számára berendezésről gondoskodhasson. A következő évben boldogan sorolja fel a kancellárhoz intézett levelében alkotásait, köztük a sümegi könyvtárat, amelyet rendkívül elegáns stukkó, értékes festmények és berendezés ékesítenek.

A sümegi könyvtár Biró halála után hosszú ideig nélkülözte a gazda gondoskodását.

A Koller könyvtár belső tereUtóda Koller Ignác (1762–1773), a veszprémi püspöki palota építtetője az északi emeleti szárnyon, a kápolna mellett művészi berakásos bútorzatú könyvtárszobát létesít, amelynek polcain sorakoznak az általa vásárolt könyvek. Halála után, 1773-ban a könyvek leltározását egykori szertartója Mayer György végezte. A leltár eltér Biró szakcsoportos leltárától. Nagyság szerinti csoportban közli a könyveket: ívrét, negyedrét, nyolcadrét, tizenhatodrét … A kötetek száma: 1671. Ex libris-e a címlap verzóján beragasztott címere, alatta szöveg: Ignatius Koller episcopus Veszprimiensis. – Koller Ignác veszprémi püspök.

Különösen nagy gondot fordított a könyvtár fejlesztésére Hornig Károly. 1888-ban foglalta el püspöki székét, 1912-ben bíborossá nevezte ki X. Pius pápa. – Első teendői közé tartozott, hogy a székfoglalás után hamarosan a sümegi könyvtár berendezését átadta az Iparművészeti Múzeumnak, hogy állagának épsége biztosítva legyen. A könyvek azonban Sümegről Veszprémbe kerültek. – Budapesti és bécsi könyvkereskedője állandóan tájékoztatta Hornig püspököt a könyvpiac újdonságairól. Különösen szem előtt tartotta az egyházmegye papjainak irodalmi és tudományos munkásságát és nagy gonddal gyűjtötte is a megjelent munkákat. Könyvtárával, könyveivel kapcsolatos minden munkát saját maga végezte. Könyvtárának állományát halála után vették leltárba, melynek eredménye 17346 kötet. Ez a nagy mennyiségű könyvanyag képezte/képezi a Püspöki/Érseki Könyvtár gerincét.

Veszprém két világháború közötti püspöke – Rott Nándor – oldotta meg Biró Márton, Koller Ignác és Hornig Károly könyvtárának együttes kezelését azzal, hogy Schwartz Róbert szertartóját könyvtárossá nevezte ki 1928-ban. Gondos felkészültség után testvérével hozzálátott a hatalmas anyag újra történő leltározásához, majd ezt követően a szerzői és a szakkatalógus szerkesztéséhez. A munka 1929 januárjában kezdődött és miután ez év októberében testvére Genfbe távozott, ő maga vette át a protocollum vezetését és folytatta a feldolgozást. Páratlan iramú munkával elérték, hogy az 1931-es esztendő végére minden mű nyilvántartott, feldolgozott állapotban a kutatók rendelkezésére állt. 21.500 kötetet jelentett ez. Schwartz Róbert 1942. július 31-én fejezi be 25.863 raktári számmal a leltárkönyv vezetését. Közben helyszűke miatt az egész anyagot – 1938-ban – a Körmendy-féle házba vitték, ahonnét 1948-ban ismét visszakerült a püspöki palotába.

A 20.000 kötetes káptalani könyvtár a Dravecz-ház – jelenleg VEAB-székház – földszintjén foglalt helyet. A háború utolsó évében a földszintet a katonaság konyhává alakította, s ezért a könyvtár fele a püspöki palotába került, míg másik felét a székesegyház északi oratóriuma alatti raktárhelyiségbe ömlesztették. A Papnevelő Intézetet 1952. február 27-én feloszlatták, s ennek gazdag állománya is – csaknem 20.000 kötet – a püspöki palota nagyebédlőjébe került. Ezek következtében a püspöki könyvtár mindkét könyvtárat gondjaiba vette és a könyvtárosi teendők végzésével 1953. március 20-án Neumayer Károlyt bízták meg, aki a Papnevelő Intézet feloszlatásáig, annak jog- és történelemtanára volt. Érdemben – a 12 éves szünet után – a katalogizálási munkákat 1954. június 23-án kezdte meg, és végezte 1967. február 27-én bekövetkezett haláláig nagy lelkiismeretességgel a könyvtárosi teendőket. Így a püspöki könyvtár, káptalani könyvtár és a Papnevelő Intézet együttesen kezelt állománya meghaladta a 60.000 kötetet.

1966. augusztus 13-án helyettes könyvtárosi és levéltárosi beosztásban új munkaerőt kapott a komoly munkát igénylő könyvtár és levéltár Dr. Kredics László személyében.

A munka első állomása volt, hogy a székesegyházban az ömlesztett káptalani anyagot a püspöki palotába szállították annak érdekében, hogy a védett anyag számbavétele mielőbb megvalósulhasson. S mivel a legtöbb ilyen jellegű anyag a szeminárium könyvtárában volt, indokolttá vált a teljes állomány áttekinthetővé tétele. E sok figyelmet igénylő munka után hozzáláttak a védett anyag feldolgozásához, melynek eredményeként az Országos Széchényi Könyvtárhoz 1971 tavaszán küldött beszámolóban a Püspöki Könyvtár 22 ősnyomtatványt, 344 XVI. századi művet, 122 RMK – Régi Magyar Könyvtár – sorozatba tartozó munkát, valamit 116 Hungarica jelzésű nyomtatványt őriz.

A könyvtár őrzi a bazilika értékes kottatárát, mely fontos 18-19. századi zenei dokumentumokkal rendelkezik. Állományát az Országos Széchényi Könyvtár a hetvenes években katalogizálta, mikrofilmre vette, s így tanulmányozás, kutatás céljára széles körben hozzáférhetővé vált.

Az állomány hagyatékokból, ajándékozás révén s a költségvetésben biztosított összegből eszközölt vásárlásokkal gyarapszik.

Szolgáltatások

 • Kutatás, helyben olvasás

  Mivel gyűjteményünk nagyrészt védett dokumentumokat tartalmaz, ezért a hozzáférés elsődleges módja a helyben olvasás, helyben kutatás. Elsősorban a katolikus teológia, egyháztörténet, Veszprém város és a megye történelmének, helytörténetének kutatása iránt érdeklődők számára tudunk dokumentumokkal szolgálni.


 • Irodalomkutatás

  A könyvtárosok egy-egy téma tudományos szintű kutatásához is segítséget nyújtanak.
  A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárral közös, 10 főt befogadó kutatótermünkben lehetőség van mindkét gyűjtemény anyagának egyidejű, közös kutatására is.


 • Könyvkölcsönzés

  Kölcsönzésre csak a védelem alá nem tartozó könyvek esetén van mód. A kölcsönzés lehetőségét a dokumentumok védettsége, fontossága és egyéb szempontok alapján a könyvtárvezető egyedileg bírálja el.


 • Másolatszolgáltatás

  A könyvtári dokumentumokból fénymásolat vagy fotómásolat kérhető. A másolatokat a könyvtáros készíti el. A másolás lehetősége függ a dokumentumok védettségétől és állapotától.


 • Könyvtárközi kölcsönzés

  Más könyvtárak számára állományunkat könyvtárközi kölcsönzésben is szolgáltatjuk.


 • Számítógép használat, internet használat

  A kutató teremben elhelyezett számítógépeken könyvtári katalógusunkat, a gyűjteményben megtalálható CD-ROM adatbázisokat, multimédiás kiadványokat használhatják. Mindegyik számítógépen ingyenes internet-használatot is biztosítunk kutatóinknak.


 • Rendezvények, kiállítások

  Könyvtárunk jelentős muzeális állománnyal rendelkezik. Kódexek, XV-XVI. századi kiadványok is szép számmal szerepelnek gyűjteményünkben. Könyvtárunk különleges értéke Koller Ignác püspök barokk könyvtárszobája. Kincseinket időszaki kiállításokon, nyílt napokon mutatjuk be az érdeklődőknek.