Tagkönyvtáraink bemutatása

Az Unitas közös katalógus és portál jelenleg több mint 20 tagkönyvtárat számlál. Minden nagy történelmi egyház, felekezet képviselteti magát könyvtárával.

Ezen a lapon tagkönyvtáraink képes bemutatkozását olvashatják. Az általános bemutatkozáson és intézménytörténeten túl információt kaphatnak elérhetőségeikről, nyitva tartásukról és szolgáltatásaikról is. Ha a portálunkon olvasott hírek, a katalógusban talált kötetek felkeltették érdeklődésüket, keressék fel könyvtárainkat.

 

Római katolikus könyvtárak

Veszprémi Érseki Könyvtár

A Veszprémi Érseki Könyvtár a Veszprémi Főegyházmegye könyvtára. Állománya az egyházmegye püspökeinek könyveiből, a Káptalani Könyvtárból és az 1952-ben megszüntetett Papnevelő Intézet könyvtárából áll. Jelenleg kb. 65 ezer kötetet tartalmaz. Állományunkat jelenleg is folyamatosan gyarapítja.

A gyűjtemény – melynek nagy része muzeális dokumentum – elsősorban a katolikus teológia, az egyháztörténet, Veszprém megye és a város helytörténete kutatói számára nyújthat segítséget.

A könyvtár őrzi a veszprémi székesegyház történelmi kottatárát, melyben több mint 2000 részben kéziratos kottaritkaság található.

A könyvtár nyilvános könyvtárként, nyitvatartási időben áll a kutatók, olvasók szolgálatában.

Bővebben...

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára

A könyvtár a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szakkönyvtára. Elsődleges feladata a főiskolán folyó oktató és kutató munka könyvtári hátterének biztosítása.

A könyvtárban több mint 25 ezer könyv és folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. Gyűjteményünk elsősorban a teológia és a szociális munka tudományterületeket foglalja magában. A fő tudományterületek mellett a filozófia, pszichológia, etika, társadalomtudományok (szociológia, statisztika, politológia), jog, művészettörténet, történelem (egyetemes és magyar), egyház- és vallástörténet témakörében is gyarapítjuk állományunkat.

Folyóirattárunkban több mint 40 friss folyóiratot olvashatnak a teológia és a szociális munka területéről.

A könyvtár médiatára több adatbázist, elektronikus formában tárolt könyvet és lexikont tartalmaz.

Bővebben...

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtára

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kari Könyvtára hazánkban a legmodernebb gyűjteménnyel rendelkező teológiai szakkönyvtár, amely magas színvonalon szolgálja az oktatás, a kutatás és a tudományos továbbképzés igényeit. A tudományos kutatás bázisa a teológia szakterületén.

A Könyvtár a Központi Szeminárium harmadik emeletén helyezkedik el (bejárat a Veres Pálné utcából). Az épület felújítása 2000-ben fejeződött be. Modern, kényelmes, minden olvasói igényt kielégítő olvasótermekkel várja látogatóit. Bár a könyvtár nem szerepel a nyilvános könyvtárak listáján, szolgáltatásait nyitvatartási időben az egyetem professzorai, oktatói, kutatói, hallgatói, dolgozói, valamint a teológia szakterületeivel foglalkozó külső kutatók, egyetemi hallgatók és más érdeklődők is igénybe vehetik.

Bővebben...

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának fejlesztése, állományának kialakítása egy időben indult a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolai Szövetség megszületésével. Könyvtárunk 2003 áprilisában kérte felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékére. 

A magyarországi könyvtári rendszerben betöltött szerepe alapján a könyvtár nyilvános egyházi felsőoktatási szakkönyvtár. Legfőbb gyűjtőköre a teológián belül a megszentelt élet irodalma. Továbbá törekszünk a főiskolán oktatott tudományterületek, valamint az ezekhez kapcsolódó tudományok és tudományágak szakirodalmának beszerzésére (szisztematikus teológia, dogmatika, biblikum, erkölcsteológia, egyháztörténelem, gyakorlati teológia, filozófia, történelem, pszichológia, pedagógia, etika, egyházi szépirodalom, néprajz). A Főiskola könyvtárában jelenleg 50.000 kötet könyv és 16.000 kötet folyóirat található. A könyvtári állomány összetétele: 45% magyar nyelvű, 40% német, 15% angol, francia, olasz nyelvű teológiai szakirodalom.

Dokumentumaink egésze a könyvtár kétszintes, galériázott olvasótermében szabadpolcon található, míg folyóirataink nagy része a könyvtáros segítségével érhető el. Az olvasóteremben hozzáférhetők általános valamint szaklexikonok, kézikönyvek is.

Bővebben...

Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár nyilvános könyvtárként működő tudományos intézmény, amely a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye központi könyvtára. Fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség, képviselője a mindenkori kalocsa-kecskeméti érsek. A Főszékesegyházi Könyvtárat Patachich Ádám érsek 1784-ben, az érseki és főkáptalani könyvtárak egyesítésével alapította. Az elmúlt évszázadok során érseki, kanonoki hagyatékokból folyamatosan bővült az állomány, nagysága ma már meghaladja a 150.000 kötetet. Jelenleg elsősorban teológiai, filozófiai, történelmi, művelődéstörténeti, – és az olvasók igényeihez igazodva – társadalomtudományi (pedagógia, szociológia, jog stb.) művekkel gyarapodik a gyűjtemény.

Bővebben...

Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma

A Világörökség címet birtokló Pannonhalmi Bencés Főapátság, benne a Főapátsági Könyvtár az egyetemes és nemzeti kulturális örökség és vagyon része.

Feladata és küldetése, hogy ezt a kulturális kincset hagyományos értékeinket megtartva, de a 21. század kihívásainak megfelelve, korszerű informatikai háttérrel a nemzet és az egész emberiség számára méltón megőrizze, feltárja, gyarapítsa és közvetítse. Célja, hogy elősegítse a hazai és nemzetközi tudományos kutatásokat, különösen a következő témákban: teológia és segédtudományai, egyháztörténet, kultúrtörténet, szerzetesség-történet általában, speciálisan: bencés szerzetesség, az országban egyetlen bencés szerzetesi könyvtárként.

A nyilvánosság vállalásával, könyvtári szolgáltatások biztosításával, szakmai programokkal, kiállítások rendezésével a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár műemléki környezetben – a könyvtár klasszicista teremkönyvtára az egyik legismertebb és legszebb magyarországi műemlékkönyvtár - közművelődési szerepet vállal a keresztény és egyetemes európai kultúra népszerűsítésében. A fenti célok érdekében: a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítja, frissíti, a történelem folyamán többször szétszóródott könyvgyűjteményt anyagi lehetőségei szerint rekonstruálja. Szakképzett és folyamatosan továbbképzett könyvtárosok foglalkoztatásával gondoskodik a könyvállomány korszerű, sokoldalú, elektronikus feltárásáról és szolgáltatásáról, korszerű telematikai eszközök segítségével fejleszti a tájékoztató és információs szolgáltatásokat. Figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi könyvtárügy változásait és kihívásait, szem előtt tartja az intézményt felkereső könyvtárhasználók igényeit.

A könyvtári állomány: Muzeális gyűjtemények: Kódexek, Ősnyomtatványtár, Antikvák, RMK, Klasszicista műemlék teremkönyvtár, Modern könyvgyűjtemény: 19-20. századi könyvek, Kézikönyvtár, Lónyay – könyvtár, Folyóirat-periodika gyűjtemény, Benedictina, Jesuitica, Kézirattár

Bővebben...

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár

Nem nyilvános szakkönyvtár. Állományából nem kölcsönöz.Fő gyűjtő kör:  teológia, vallástudomány, történelem/helytörténet válogatott, magyar nyelvű irodalmaA könyvtár becsült állománya (2012. dec. 31-én): 18.780 db., ebből elektronikus katalógusba feldolgozva: 15.020 db. Időszaki  kiadvány: 102,4 fm.

Bővebben...

Főegyházmegyei Könyvtár, Eger

Nyilvános, tudományos szakkönyvtár

Bővebben...

Regnum Marianum Plébánia Könyvtára

Könyvtárunk a Regnum Marianum Plébánia és Közösségi Ház épületében található Budapest-Zugló kertvárosi részében.A gyűjtemény kb. 20 ezer kötetet tartalmaz, ebből jelenleg kb. 10 ezer hozzáférhető.Könyvtárunk általános gyűjtőkörű könyvtár, azaz olyan egyházi könyvtár, amely gyűjteményének összetétele alapvetően egy közművelődési könyvtáréhoz hasonló, emellett kiemelt gyűjtőkörünk a katolikus vallás szakirodalma illetve Zugló helyismereti irodalma.Elsősorban könyv típusú dokumentumok állnak az olvasók rendelkezésére, de a katolikus vallás és a helyismeret körében egyéb dokumentumtípusokat pl. időszaki kiadványt, kisnyomtatványt is gyűjtünk.A könyvtár nyilvános könyvtárként működik, minden szolgáltatásunk térítésmentes.Az állomány túlnyomó része szabadpolcon hozzáférhető, az 1945 előtti anyag és a helyismereti gyűjtemény kivételével kölcsönözhető.

Bővebben...

 

Evangélikus könyvtárak

Evangélikus Országos Könyvtár

Az Evangélikus Országos Könyvtár  (EOK)  a Magyarországi Evangélikus Egyház területére kiterjedő illetékességgel működő tudományos intézmény; egyházi szakkönyvtár.
Tevékenységét - mint nyilvános könyvtár - a nyilvános könyvtárak gyakorlata szerint végzi.
A könyvtár gyűjtőkörét a magyar és egyetemes egyháztörténeti irodalom, jelentős szépirodalmi, történelmi, művelődéstörténeti, jogtörténeti állomány képezi elsősorban az 1945 előtti időszakból.
A könyvtár a keresztyénség és a protestantizmus történetére vonatkozó irodalmon kívül főképpen a magyarországi, illetve magyar nyelvű evangélikus kiadványokat gyűjti. Állományának nagysága mintegy 110 ezer kötet. A zömében magyar, latin, német és szlovák nyelvű könyv mellett őriz a könyvtár más, főleg európai nyelveken írott ritkaságokat is.

A Magyarországi Evangélikus Egyház legnagyobb nyilvános könyvtáraként feladatának tekinti, hogy a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez egyre szélesebb körben bocsássa rendelkezésre gyűjteményét, és elősegítse a keresztyénység és a  protestantizmus, különösen a magyarországi, illetve a magyar nyelvű evangélikus kultúra kincseihez való szabad hozzáférést.

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége, aki a kölcsönvett, illetve a helyben használt dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik.

Bővebben...

Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára Magyarország egyetlen evangélikus felsőoktatási intézményének nyilvános könyvtára. Feladata az egyetemen folyó evangélikus lelkészképzés illetve a protestáns teológiai tudományosság szakirodalmi eszközökkel való segítése. Mint egyetemi könyvtár széles körben bocsátja rendelkezésre gyűjteményét, biztosítja az alapvető tankönyveket, kézikönyveket, a tudományos és oktató munka segédanyagát, a teológiai kutatások hazai és idegen nyelvű szakirodalmát, a magyar történelemre és kultúrára vonatkozó lényeges irodalmat

Bővebben...

 

Református könyvtárak

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye; Könyvtár

A Ráday Könyvtár a Ráday Gyűjtemény részintézménye. Ez a struktúra 1955-ben jött létre, és néhány módosulással mindmáig érvényben van: a Ráday Gyűjtemény a Dunamelléki Református Egyházkerület önálló kulturális intézménye, amely könyvtárból, levéltárból és két helyszínen működő múzeumból áll (a kecskeméti egyházművészeti Ráday Múzeum, illetve a budapesti Bibliatörténeti Kiállítóhely). A részintézmények szakmai önállóságot élveznek.

A Ráday Könyvtár 1913 óta folyamatosan nyilvános kölcsönzőkönyvtárként működik; az új könyvtári törvény értelmében státusza nyilvános magánkönyvtár.

A könyvtár tudományos tevékenysége prioritást élvezett a közelmúltban és a jelenben is (könyvkiadás, előadások, szakadatbázisok építése). Mivel jelentős műemlék-állományt is őrzünk, az egyedi restauráltatás és állománygondozás szintén kiemelt feladat.

A könyvtár évi gyarapodása régebben átlagosan 2500, az utóbbi években átlagosan 1000 kötetre tehető. A modern külföldi teológiai szakirodalom beszerzésében évtizedeken át a svájci HEKS nyújtott támogatást, ez a forrás azonban hazánk EU-csatlakozásával 2004-ben megszűnt. A teljes állomány nagysága 2009 végén 148.386 kötet.

Könyvtárunk hagyományosan mindig is magánadományokból gyarapodott a legnagyobb mértékben. Az utóbbi húsz év jelentős adományozói a következők voltak: Hőgye Mihály (angol nyelvű teológiai és filozófiai, vallásfilozófiai tételek); Biczó Tamás (művészeti, művészettörténeti tárgyú kötetek); Rassy Tibor (agrártörténeti, történeti és néprajzi tárgyú kötetek); Morvay Péter (néprajzi szakirodalom); Czakó Jenő (teológiai szakkönyvek, nagy részük francia nyelvű); Vermes László (kb. 4500 tételből álló magyar és idegen nyelvű bölcsészeti magánkönyvtár, ehhez özvegye 2007-ben újabb, mintegy 2500 tételt adományozott).

A könyvtári feldolgozó munkában 1995-től kezdődött meg a számítógépes adatbevitel a hazai fejlesztésű ORBIS programmal. Jelenleg a könyvtári adatbázis 77.000 mű bibliográfiai adatait tartalmazza (az 1995. évtől számított gyarapodást teljes egészében, és visszamenőleg is jelentős arányban). A kezdetektől sok fejlesztés történt (internet-csatlakozás, saját honlap indítása, digitalizálási programok, az adatbázis offline internetes szolgáltatása), de jelenleg már nagy hiányát érezzük egy integrált, professzionális könyvtári szoftvernek.

Bővebben...

Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei – Könyvtár

Könyvtárunk a XVI. század óta létezik. A régi korokban főként adományok útján gyarapodott: a külföldi tanulmányútról hazatérő teológusok révén kerültek a gyűjteménybe értékes nyomtatványok. A XVIII. század végétől megindult a tudatos gyarapítás.A mai Történeti Könyvtár törzsanyaga a felvilágosodás és a reformkor idején alakult ki (1790–1848). A könyvtár első szakszerű rendezésére Tóth Dániel könyvtárossága alatt (1877–1897) került sor. Az ő munkáját folytatta Borsos István (1897–1918), aki az állományt 32 szakba sorolta be, és kiadta a könyvtár nyomtatott katalógusát két kötetben. A II. világháborút követően Pongrácz József teológiai professzor vezette és őrizte meg a gyűjteményt a jelen használói számára.A könyvtárépítést folytatva hoztuk létre 1995-ben a Modern Könyvtárat: igyekszünk megfelelni a mai olvasói igényeknek az állomány körültekintő gyarapításával és a technikai feltételek megteremtésével is (pl. fénymásolás, Internet stb.) A Modern Könyvtárban 40 férőhelyes ol-vasóterem és ma már több mint 25 ezer kötet áll szabadpolcon az olvasók rendelkezésére. A Református Gimnázium tanulóit, és a más közép- vagy felsőoktatási intézményben tanulókat nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal várjuk. Felújított kutatótermünkben a tudományos kutatókat és a Teológiai Akadémia növendékeit fogadjuk. 16 év alatti, illetve 60 év feletti olvasó-inknak nem kell beiratkozási díjat fizetni, ők térítésmentesen használhatják a könyvtárat. Könyvtárosoknak, lelkészeknek és pedagógusoknak szintén ingyenes a beiratkozás.

Bővebben...

Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára

Feladata: Szakkönyvtári háttér biztosítása elsősorban a Debreceni Hittudományi Egyetem és az Egyházkerületi Intézmények tudományos és oktató munkájához, illetve a tiszántúli lelkészek szakmai továbbképzéséhez. Nyilvános tudományos könyvtárként a Debreceni Universitas, a város és a régió kutatóit és olvasóit is szolgálja.

Gyűjtőköre: Teológiai disciplinák és határterületeik, protestantika, humán és társadalomtudományok, helytörténet, tudománytörténet.

Technikai segédeszközök: 1993-tól használunk számítógépet.1994-ben épült a helyi számítógép hálózat, és ugyanakkor kapcsolódott be a könyvtár a Debreceni Universitas hálózatába. Az intézmény az Universitas többi tagkönyvtárához hasonlóan a Corvina integrált számítógépes könyvtári rendszert alkalmazza. 2000-ben jelentős fejlesztés valósult meg beleértve a digitalizálási eszközöket is. A gyűjtemény fénymásoló és mikrofilmleolvasó berendezésekkel is rendelkezik.

Kollégium épületegyüttesében a "Nagykönyvtártól" lényegében függetlenül működik a teológiai szakkönyvtár (összesen 70.000 kötettel), köztük csupán a számítógépes rendszer teremt kapcsolatot.

Bővebben...

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Könyvtár

A jelenlegi DRHE Maróthi György Könyvtár a DRHE Teológiai Szakkönyvtár és a DRHE Maróthi György Könyvtár  összevonásával jött létre 2015-ben. A DRHE Maróthi György Könyvtár nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár. Állományának nagysága közel 130.000 db könyvtári egység.

A könyvtár gyűjtőköre

(1) A DRHE Maróthi György Könyvtár, mint nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár feladata, 

hogy a DRHE oktatóinak és hallgatóinak báziskönyvtáraként segítse a DRHE tanulmányi, tudományos kutatási, oktató-nevelő, valamint közművelődési munkáját, biztosítsa az ehhez szükséges feltételeket, működjön mindenki, de elsősorban is a Tiszántúli Református Egyházkerület, valamint a Tiszántúli régió számára regionális kutatóközpontként, a tudásalapú társadalom alapintézményeként. 

(2) A könyvtár nyilvános felsőoktatási szakkönyvtári minőségben 

a) tervszerűen gyűjti az oktatott és kutatott diszciplínák, továbbá mindezek határterületi tudományainak hazai és külföldi szakirodalmát a szükséges mélységben, mértékben és példányszámban, 

b) kiemelten gyűjti a hittudomány, vallástudomány, filozófiatudomány, pszichológia, neveléstudomány hazai és nemzetközi szakirodalmát. 

2015. szeptemberében új épületbe költözött a könyvtár, ahol széleskörű szolgáltatások, modern olvasóterem, számítógép használati lehetőség, wifi elérhetőség szolgálja az olvasók kényelmét.

A feldolgozott teológiai állomány szabadpolcon található, amely nagymértékben segíti a kutatást, a dokumentumokhoz történő hozzáférést. A helyben található könyv és folyóirat raktárakból  kölcsönzési időben gyors kiszolgálásra van lehetőség.

Kutatóintézetek és tanszékek

A DRHE intézményének keretében egyes szakterületekhez kapcsolódóan speciális irányultságú kutatóintézetek is működnek, ezek könyvállományát különgyűjteményként kezeljük, nyilvántartása, katalogizálása azonban a törzsállománnyal közös. Ennek értelmében ezek az állományrészek is a közös Corvina adatbázisban találhatóak, lelőhelyként a megfelelő kutatóintézet megjelölésével. Kölcsönzés azonban csak az adott intézet vezetőjével egyeztetve lehetséges.

A könyvtár szervezeti felépítése

(1) A könyvtár az alábbi részlegekből épül fel: 

a) Központi könyvtár, 
b) kutatóintézeti könyvtárak, 
c) tanszéki letéti könyvtárak. 

(2) A Központi könyvtár, a kutatóintézeti könyvtárak és a tanszéki letéti könyvtárak hálózatban működnek. 

(3) A könyvtár hálózatának az alábbi kutatóintézeti könyvtárak és tanszéki letéti könyvtárak a 

tagjai: 

a) Hatvani István Teológiai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

b) Katechetikai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

c) Kelet-Közép-Európai Karl Barth Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

d) Közép-Európai Reformáció és ProtestantizmusTörténeti Kutatóintézet kutatóintézeti     könyvtár, 

e) Liturgiai Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

f) Missio et Oikodome – Missziológia és Ökumenika Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

g) Ószövetségi Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

h) Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

i) Sepphoris Bibliai Régészeti és Posztbiblikus Zsidó Irodalmi Kutatóintézet kutatóintézeti könyvtár, 

j) Szociáletikai Kutatóintézet kutatóintézetikönyvtár, 

k) Idegen Nyelvi Tanszéki letét, 

l) Társadalomtudományi Tanszéki letét, 

m) Természettudományi Tanszéki letét. 

Bővebben...

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára

A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára közel 400.000 kötetes könyvanyagát kézirat- és folyóirattár, térképtár, kottatár, iskolai értesítők és gyászjelentés-gyűjtemény, filmtár, hanglemeztár és az elektronikus dokumentumok gyűjteményei egészítik ki, amelyekkel együtt az állománya jóval meghaladja a félmillió könyvtári egységet. A raktározás gondját az 1986-ban Makovecz Imre tervei szerint épült Repositorium épülete segít megoldani. Az alapkönyvtár mellett különgyűjteményként kaptak helyet benne, a jobbára egykori pataki diákok - Béres Ferenc, Halmi Róbert, Király István, Koncz Sándor, Cs. Szabó László, Szathmáry Lajos, Vitéz Ferenc - könyvtárai.

A nyomtatott anyag - a gyűjtőkörnek megfelelően - első sorban teológiai, bölcseleti, történeti, néprajzi, társadalomtudományi, nyelvészeti kötetekkel gyarapszik, de a számos hagyatéki könyvtárnak köszönhetően tekintélyes a szépirodalmi anyagainak a száma. Az egykori Jogakadémia könyvtára mai jogi szakirodalommal bővül és jelentős az orvosi könyvek gyűjteménye. A könyvállományban 7 kódexet, 18 kódex-töredéket vay kódexbe kötött könyvet, 33 ősnyomtatványt, s 1430 régi magyar könyvet őrzünk, közöttük számos ritkasággal, unikummal. A rongált nyomtatványok restaurálásával saját műhelyünk foglalkozik.

IntézményünSárospataki Református Kollégiumk praesens könyvtár, mely a kutatóknak házon belüli vendégszobában, a szállásukon, lehetővé teszi a nyitvatartási időn túli munkát. A teológiai oktatás újraindulásával az általános és folyóirat olvasó mellett teológiai olvasóterem került kialakításra és a Nagykönyvtár fiókkönyvtáraként épül a Tompa Mihály Teológiai Könyvtár, mely a kölcsönzési szolgáltatását kiterjeszti valamennyi kollégiumi polgárra. A kutatók és olvasók a betűrendes katalógus mellett használhatják a szakkatalógust, a régi magyar könyvek, az iskolai értesítők, a térképek, ex librisek katalógusait, valamint a folyóiratcikk- , az egyházi folyóiratok cikkeinek ETO szerint rendezett katalógusait, a népdal- és az elektronikus katalógust. Minden teremben használhatnak számítógépet Internettel, rendelhetnek fénymásolást, CD-írást, DVD-másolást, digitális fotó készítést.

Az évente több száz olvasó és kutató mellett, több tízezer látogató tekinti meg az eredeti állapotában látható klasszicista teremkönyvtárunkat, valamint a Múzeumunk iskolatörténeti kiállításait.

Bővebben...

Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetsége

Egyetemünk könyvtára szövetségként alakult meg 1999 nyarán, tagjai a kari könyvtárak és a Közép- és Kelet-Európai Missziós Tanulmányi Intézet. A Hittudományi Kar és a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar könyvtára régebbi alapítású, ezeket követte a Bölcsészettudományi és az Állam-és Jogtudományi Kar könyvtárának létrehozása. A Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetségét az Állam-és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar Bod Péter Könyvtára, a Hittudományi Kar Török Pál Könyvtára, a Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtára, KRE–SZTE Kecskeméti Közös Jogászképzés és a Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet tagkönyvtárai alapították.Szövetségünk tagjai közös adatbázis létrehozásával virtuális egyetemi könyvtárat építenek, mivel azt szeretnénk, hogy használóink számára a közel 100 ezer kötetet egységes felületen váljon hozzáférhetővé. A tagkönyvtárak egyeztetik gyűjtőkörük, szervezeti és működési szabályzatukat. Az egyetemi könyvtári szövetség legfőbb feladatának azt tekinti, hogy a nagy múltú református kollégiumok, Sárospatak, Pápa, Debrecen, Nagyenyed és Kolozsvár könyvtári hagyományait folytassa: úgy alakítsa ki és fejlessze gyűjtőkörét, hogy azzal a lelkészképzés mellett más tudományágak fejlesztését és kutatását is támogassa.A Könyvtári Szövetség tagkönyvtárai A Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtári Szövetsége /KRE KSZ/, megalakulásától kezdve Corvina könyvtár-automatizási rendszer segítségével tárja fel állományát. Valamennyi könyvtár egyetlen adatbázist épít, ami azt jelenti, hogy közös elektronikus katalógusunk van.

Bővebben...

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára

A könyvtár nyilvánossá tételének gondolata 1907-ben született meg. A presbitérium határozatot hozott, hogy a könyvtárat meg kell nyitni a város lakossága előtt. Azóta folyamatosan kölcsönző könyvtárként a város lakosainak is a rendelkezésére állunk. Az új rendelkezések értelmében 2004 óta hivatalosan is nyilvános könyvtárként működünk.A könyvtár szerkezetileg a református kollégiumi gyűjteményekhez hasonló, de abban különbözik tőle, hogy az országban egyedüliként egyházközségi/gyülekezeti fenntartású. Rendszeres állami, illetve egyházi támogatásban nem részesül, így jelenlegi állapotát, infrastruktúráját a fenntartó nagyvonalúságának köszönheti.Küldetésnyilatkozatunkban foglaltak szerint, feladatunknak tekintjük az elődök által megkezdett gyűjtőmunkát folytatni, így a reformáció – nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki, szellemi és kulturális örökségét őrizni, gondozni, gyűjteni és feltárni. A gyűjtőkör kialakításában figyelembe vesszük, hogy a Könyvtár használóinak köre a kecskeméti református egyháztagok, iskolánkban tanuló mintegy 1200 diák és közel 100 pedagógus. a város lakosai, valamint a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészei, egyházi dolgozói, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai karának hallgatóinak köréből kerül ki. Az ő tudományos, szakmai munkájukat, felkészülésüket és lelki épülésüket kívánjuk elősegíteni. A Könyvtár báziskönyvtár, tagkönyvtárai között iskolai és internátusi könyvtárat is működtet. Ebből adódóan a hitoktatás dokumentációs hátterének biztosítása és az oktatáshoz szükséges szak, és általános műveltségi anyag gyűjtése, elsődleges feladatai közé tartozik.Állományunk közel 70.000 kötetet számlál, melynek harmada 1850 előtti időkből való. Gyűjteményünkben mintegy 800 kötet hungarika is található. Összetételét nézve a teológiai irodalom a döntő, azonban történelmi szakmunkákat, forráskiadványokat, irodalomtörténeti, szépirodalmi és más társadalomtudományi műveket is megtalálható gyűjteményünkben. A kecskeméti református iskola 1831-ben főiskolai rangot kapott, ahol bölcsészeti, jogi és teológiai tanítás kezdődhetett. Ennek köszönhetően a teológia mellett a régi jogi irodalom is jelentős, az állomány kb. 25%-át teszi ki. Olvasótermünkben kézikönyvek használatára és Internet-hozzáférésre van lehetőség. 1999 óta folyamatosan kerülnek számítógépes feldolgozásra a Szikla 21 integrált könyvtári rendszer segítségével a hozzánk beérkező könyvek. Az egyházi gyűjtemény retrospektív feldolgozása folyamatban van, és az elmúlt években a különgyűjtemények (folyóiratok, térképek, kották és audiovizuális anyagok) feldolgozása is elkezdődött. Néhány évvel ezelőtt kezdtük meg a teológiai szaklapok és helyi vonatkozású régi folyóiratok cikk szerinti feldolgozását. Jelenleg 21 féle folyóirat cikkeinek kurrens és retrospektív feldolgozása folyik. Fontos megemlíteni, hogy a feldolgozás során egy igehirdetési textuárium épül az adatfelvitelnek köszönhetően. Tagkönyvtáraink gyűjteménye számítógépeken rögzítve van, így a kölcsönzés is elektronikusan történik. Két iskolai könyvtáros mellett az egyházi gyűjteményben három főállású szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros látja el a feladatokat.

Bővebben...

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára

A könyvtár 1895-ben létesült. Feladatát tekintve egyszerre dokumentációs és felsőoktatási intézményi könyvtár, jelentős muzeális állománnyal és modern teológiai szakanyaggal. Erdély több jeles egyházi és közéleti személyiségének a könyvhagyatékát őrzi.2002-től folyik a könyvtár átszervezése, ami magába foglalta a könyvtári terek és a bútorzat felújítását, az állományrevíziót, különgyűjtemények kialakítását, a muzeális állomány konzerválását, restaurálást és könyvkötést, valamint az állomány számítógépes feldolgozását a Corvina integrált rendszer segítségével.A könyvtár a román jogrend értelmében nyilvános magánkönyvtár státuszban működik.

Bővebben...

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könyvtára

Könyvtárunk három egységből áll: a Nagykönyvtár, a Diákkönyvtár és a Levéltár.A Nagykönyvtárban a nagy elődöknek köszönhetően ma közel húszezer kötet könyv, nyolcezer régi folyóirat, több száz térkép, érem-, pecsét- és kéziratgyűjtemény, két ősnyomtatvány és kódexlap-töredékek alkotják a bibliotékát.A Diákkönyvtár egyidős az újrainduló református gimnáziummal. Ma már 30 ezer dokumentum szolgálja az iskola növendékeit és az érdeklődőket. Kiemelten gyűjtjük a pedagógiai és vallástudományi szakirodalmat és teljességre törekedve a helytörténeti dokumentumokat. A könyvtár nyilvános könyvtárként, nyitvatartási időben áll a kutatók, olvasók szolgálatában.

Bővebben...

 

Görög katolikus könyvtárak

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolához kapcsolódó könyvtár alapításának gondolata Dr. Dudás Miklós megyéspüspök nevéhez fűződik. 1950-től kezdve a könyvtári állomány elsősorban hagyatékokból gyarapodott.

A jelenleg kb. 50.000 kötetből álló könyvállomány túlnyomó többségét a magyar és idegen nyelvű filozófiai és teológiai művek alkotják, de a könyvtár gyűjtőkörébe tartozik a humán tudományokkal foglalkozó irodalom és a keleti egyházművészet is.

A három különgyűjtemény közül a legjelentősebb az antikva állomány, amely elsősorban liturgikus könyveket foglal magába. A Timkó-hagyaték nagyban hozzájárult a könyvtár fejlődéséhez, modernizálódásához. A Krúdy-gyűjtemény a nyíregyházi születésű, híres író műveinek nagy részét tartalmazza, amely szintén hagyatékként gyarapítja a könyvtári állományt.

A könyvtár minden érdeklődőt szeretettel vár.

Bővebben...

 

Unitárius könyvtárak

Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára

A könyvtár a Magyarországi Unitárius Egyház központi könyvtár. Nélkülözhetetlen kutatóhelye az unitárius egyház történelmével, tanításával foglalkozó kutatóknak, diákoknak.Gyűjteménye: 6000 kötet. Unitárius szerzők művei, unitárius és protestáns periodikák. Idegen és magyar nyelvű könyvek. Cédulakatalógus,szerzői betűrendes.(számítógépes feldolgozás alatt)Szolgáltatások: könyvtárközi kölcsönzés, helyben olvasás, másolatok készítése. Mai gyűjtőkör: Unitárius tárgyú vagy azzal kapcsolatos könyvek és folyóiratok. Általános teológiai és társadalomtudományi témájú könyvek.Levéltár: A könyvtári gyűjtemény mellett az unitárius egyház levéltári iratait is itt őrzik.

Bővebben...